facebook
Patent
Et patent er en nasjonal enerett som gir deg en nektingsrett i forhold til en tredjepart hva gjelder kommersiell utnyttelse av et produkt, en fremgangs-
måte eller anvendelsen av disse. Dersom du får innvilget en patentsøknad, har du rett til å nekte andre i å importere, eksportere, lagre, bruke, markedsføre eller på noen annen måte utnytte ditt produkt kommersielt.

Patentsøknad
For å få patent må det leveres inn en patent-søknad. I Norge gjøres dette til Patentstyret, og det er de som bestemmer om du skal få patent eller ikke. Når Patentstyret mottar en patent-søknad, vurderer de denne i forhold til kravene om patenterbarhet. Søknaden må være ny, ha oppfinnelseshøyde, og være industrielt anvendbar.

Hva kreves av patentsøknaden?
For at en søknad skal være ny, kreves det at ingen har beskrevet oppfinnelsen på tilsvarende måte i noe land. For at søknaden skal ha oppfinnelseshøyde kreves det at søknaden skiller seg tilstrekkelig fra det som tidligere har vært beskrevet på området, og for at søknaden skal være industrielt anvendbar kreves det at den skal kunne ha industriell anvendelse i ordets videste forstand. Etter at Patentstyret har vurdert disse kriteriene, får man en begrunnet uttalelse som forteller deg om du får patent eller

ikke, eventuelt hva som må gjøres for at du skal kunne få patent. Ettersom vurderingene Patent-styret gjør i stor grad er subjektive, er det ofte endel rom for diskusjon om søknaden.

Patent utgitt i 1878 i USA.

Patent utgitt i 1878 i USA.

Nært samarbeid med oppfinnere
Dersom noen i din bedrift har laget en ny teknisk løsning eller en konstruksjon eller en fremgangsmåte som løser et problem, har dere en oppfinnelse. Oppfinnelsen kan dreie seg om en forbedring av et fartøy, en spenningsbryter til et elektrisk anlegg, en forenklet kjemisk

prosess, en modifisert hengsel, eller hvilken som helst annen teknisk nyvinning som enten er f.eks. bedre, billigere, sikrere, hurtigere enn tidligere tekniske løsninger. Vi kan samarbeide med oppfinneren og den gruppen hun/han arbeider i, definere oppfinnelsen sammen med oppfinneren eller oppfinnergruppen, og deretter utarbeide en patentsøknad som gjelder oppfinnelsen.

Et juridisk dokument
En patentsøknad skal beskrive prinsippene som ligger bak oppfinnelsen og skal beskrive opp-finnelsen med ord på en måte som tillater andre å forstå hva du har gjort, og kunne etterprøve dette. Patentsøknader har en helt egen og spesiell utforming, og kan ofte være meget vanskelige å lese og forstå. Dette kommer av at et godkjent patent skal kunne tolkes som et juridisk dokument, og dermed må være entydig.